Debattartikel 2002-09-03

 

 

VI ÄR BEREDDA ATT TA ÖVER I UDDEVALLA!

Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna vill bygga en kommun som kännetecknas av medinflytande, valfrihet och trygghet.

 

  Medinflytande innebär att flytta beslutsrätt och resurser till människorna var de än bor i kommunen. Vad som bestäms centralt i kommunen passar inte alltid i alla kommundelar. Vi vill införa mötesplatser där även människor som inte är politiskt aktiva får möjlighet att komma till tals och ge förslag på hur deras kommundel skall utformas. Det är också viktigt att kommunens personal ges större möjligheter att påverka sin arbetssituation och verksamhet.

  Vi har förtroende och respekt för människors egen förmåga och vilja att ta ansvar. Alla människor är unika och skall så långt möjligt få ta del av samhällets service och tjänster på ett individuellt sätt. Vi är positiva till föräldrakooperativ, friskolor, alternativa driftsformer, personalkooperativ mm. Det är viktigt att kommunen för en aktiv och positiv dialog med alternativa aktörer samt att dessa behandlas varken sämre eller bättre än kommunens egen verksamhet.

 

  Vi vill att utbildning, vård och omsorg värnas och vi utgår från att en solidarisk skattefinansierad vård och omsorg är grundläggande för att göra vården rättvis och tillgänglig för alla. Vi menar också att alternativa former för utförande är värda att prövas, tex. konkurrensutsättning och entreprenader. Dock är det viktigt att betona samhällets ansvar för att verksamheten fungerar.

 

  Skolan skall tillgodose såväl grundläggande baskunskaper som de ständigt ökande kompetenskraven på högre utbildning.

För grundskolans del anser vi att mindre skolor med lokal utformning skall främjas. Varje elev har rätt att känna trygghet i skolan.

All mobbning skall kraftfullt bekämpas.

 

  Näringslivet är en av de viktigaste faktorerna för ett välmående samhälle. Det är i små och medelstora företag som sysselsättningen kommer att öka. Den politiska medvetenheten om företagandets villkor måste öka betydligt. Detta är en förutsättning för att fler företag skall vilja etablera sig i kommunen. Det är av största betydelse att vägar, järnvägar och IT-kommunikationer runt Uddevalla snabbt förbättras.

 

  Kommunala bolag är inget självändamål och en översyn av Uddevalla kommuns  bolagsinnehav bör göras.

En positiv utveckling av landsbygden bör främjas genom en strävan att vägnät, kommunikationer och samhällsservice skall bli lika tillgängliga för alla boende i kommunen.

 

  Uddevalla stadskärnas utveckling till levande centrum för handel och kultur måste stödjas med bl.a. en förändrad parkeringspolitik som möjliggör avgiftsfri parkering och ökad tillgänglighet i centrum.

 

  Uddevalla behöver en ny politisk ledning och vi är beredda att ta över ansvaret för att leda Uddevalla.

 

  

 

Elving Andersson (c)  Torbjörn Sjögren (m)  Ralph Steen (fp)

 

Artikelförfattarna är toppnamn för respektive parti i kommunvalet i Uddevalla