2002-08-09

Debattartikel 2002-08-02

SKYDDA MEDBORGARNA!

Statsmaktens viktigaste uppgift är att skydda enskilda medborgare från brott. Moderaterna vill att alla skall kunna känna trygghet till liv, hälsa och egendom. Därför föreslår vi åtgärder för att förbättra skyddet mot brottsligheten.


 
Under senare år har statsmakten lyckats allt sämre med att skydda medborgarna från brott. Ansvaret för att staten misslyckas med denna sin viktigaste uppgift vilar på den socialdemokratiska regeringen.

 Det är socialdemokraterna som ansvarar för den polisbrist som medför att polisstationerna i glesbygden stängs under helger och under sommaren, då poliserna behövs som bäst. Alltför ofta finns ingen polis tillgänglig som kan rycka ut då allmänheten kontaktar polisen för att anmäla pågående brott. Av de brott som anmäls klaras alltför få upp. Brottslingarna vet att risken att gripas och ställas till ansvar för begångna brott är ganska liten. Bland de hederliga medborgarna sprider sig uppfattningen att det inte längre är någon id´e att polisanmäla brott. Ungdomsvåldet ökar. Otryggheten och rädslan breder ut sig. Medborgare avstår från att ta sena kvällspromenader, därför att de patrullerande poliser som kan hålla ögonen på ungdomsgängen är alltför få.

 Vi moderater vill ha ett tryggare och vänligare samhälle. Ett samhälle där medborgarna kan lita på att staten skyddar dem från brott. Därför vill vi öka antalet poliser kraftigt.

 Ett mycket allvarligt brott som riktar sig direkt mot offrets hälsa är grov misshandel. För att en misshandel skall karaktäriseras som grov krävs att gärningen är av mycket allvarlig art. En misshandel kan bedömas som grov bl.a. om gärningen var livsfarlig eller om gärningsmannen tillfogat offret svår kroppskada eller om han visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

 Exempel på grov misshandel kan vara när ett ungdomsgäng slår ned en ensam person och, då offret ligger skyddslöst på marken, fortsätter misshandeln genom upprepade sparkar mot huvudet. En allvarlig misshandel som riktar sig mot en skyddslös person, t.ex. ett litet barn, kan också vara att bedöma som grov.

 En grov misshandel är ofta ägnad att förstöra offrets liv. Skadorna är inte sällan bestående. De sparkar som ungdomsgänget riktar mot ett hjälplöst offers huvud kan medföra ett helt liv av smärta, balansproblem och koncentrationssvårigheter. I värsta fall är skadorna allvarligare och då kan offret drabbas av förlust av syn eller hörsel, och ett för alltid söndersparkat ansikte med förstört utseende. Många offer för grov misshandel kommer aldrig tillbaka till sitt yrkesliv. Deras framtid och deras drömmar är söndersparkade - för alltid.

 Vad är då straffet för att förstöra en annan människas liv? Straffskalan för grov misshandel är fängelse i lägst ett och högst tio års tid. Eftersom domstolarna, i enlighet med gällande praxis, regelmässigt lägger straffen i den nedre delen av straffskalan, är ett vanligt straff för grov misshandel fängelse i ett år, eller drygt ett år. I de fall gärningsmännen är unga blir det dock rabatt på straffet. Om det ungdomsgäng som sparkat sönder en oskyldig människas liv mot förmodan grips och döms till fängelse kan de skyldiga därmed räkna med ett frihetsberövande i kanske ungefär ett halvt år. Offret, däremot, har ett helt livs lidande framför sig. I värsta fall får brottslingen inget straff alls utan döms till vård inom socialtjänsten. Om dylik vård fungerat kunde den givetvis varit ett alternativ till fängelse, men vi vet att så inte är fallet. 80% av de ungdomar som döms till vård inom socialtjänsten återfaller i brottslighet.

 Moderaterna vill höja minimistraffet för grov misshandel från ett års fängelse till fängelse i två år. En skärpning av straffet för grov misshandel skulle innebära att brott och straff kom att stå i bättre proportion till varandra. Viktigast av allt är att höjda straff för grov misshandel skulle öka tryggheten i samhället. Det är bättre att grova våldsverkare sitter i fängelse än att de går lösa på gator och torg.

 Fler poliser och höjda straff för grov misshandel är viktiga åtgärder för ett tryggare samhälle. Det är också viktigt att åtgärder vidtas för att förändra de sociala miljöer som gynnar uppkomsten av brottslighet.

 Destruktiva betongförorter, en skola utan ordning och reda, utanförskap och frånvarande föräldrar - allt detta behöver förändras. Det viktigaste brottsförebyggande arbetet görs av föräldrarna. Stat och kommun bör därför underlätta för barn och föräldrar att få mer tid tillsammans.

 Moderata Samlingspartiet vill att medborgarna skall kunna lita på att statsmakten sköter sin viktigaste uppgift - att skydda medborgarnas liv, hälsa och egendom. Därför vill moderaterna ta krafttag för att bekämpa brottsligheten. Med en minskad brottslighet får vi ett tryggare och vänligare samhälle!

Torbjörn Sjögren

ledamot (m) Kommunfullmäktige i Uddevalla,
ledamot (m) Regionfullmäktige i Västra Götaland