Verksamhetsinriktning år 2003-2005

Vänstermajoriteten i Uddevalla kommun har fått ansvaret att förvalta kommunens ekonomi utifrån sina ideologiska utgångspunkter, vilka vi inte delar. Trots ökade skatteintäkter, höjda statsbidrag, förbättrad arbetsmarknad och en hög skatt förmår inte majoriteten presentera en budget i sund ekonomisk balans. Den av kommunfullmäktige i fjol beslutade förutsättningslösa genomlysningen av alla kommunala verksamheter har inte bedrivits med den kraft och intensitet som varit nödvändig för att vidtaga tillräckliga åtgärder i tid.

Vi presenterar i detta dokument de systemförändringar vi anser nödvändiga för att Uddevalla kommun skall få en ekonomi i balans.

Valfrihet och trygghet

Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet och Folkpartiet Liberalerna

vill bygga en kommun som kännetecknas av medinflytande, valfrihet och trygghet.

Medinflytande innebär att flytta beslutsrätt och resurser till människorna var de än bor i kommunen. Vad som bestäms centralt i kommunen passar inte alltid i alla kommundelar. Vi vill därför införa mötesplatser där även människor som inte är politiskt aktiva får möjlighet att komma till tals och ge förslag på hur deras kommundel skall utformas. Vi vill också att kommunen aktivt arbetar för att skapa fler lokala styrelser med ett reellt inflytande, till exempel på skolområdet. Det är också viktigt att kommunens personal ges större möjligheter att påverka sin arbetssituation och verksamhet. Det är en nödvändig förutsättning för att kommunens verksamheter skall få en ärlig chans att hävda sig vid en konkurrensutsättning.

 Vi har förtroende och respekt för människors egen förmåga och vilja att ta ansvar. Alla människor är unika och skall så långt möjligt få ta del av samhällets service och tjänster på ett individuellt sätt. Genom en mångfald av aktörer kan fler människor få sina behov tillgodosedda än om kommunen är ensam utförare. Vi är positiva till föräldrakooperativ, friskolor, alternativa driftsformer, personalkooperativ mm. Det är viktigt att kommunen för en aktiv och positiv dialog med alternativa aktörer samt att dessa behandlas varken sämre eller bättre än kommunens egen verksamhet.

Vi vill, i likhet med övriga partier, att utbildning, vård och omsorg värnas och vi utgår från att en solidarisk skattefinansierad vård och omsorg är grundläggande för att göra vården rättvis och tillgänglig för alla. Vi menar också att andra former för utförande är värda att prövas, tex. konkurrensutsättning och entreprenader. Dock är det viktigt att betona samhällets ansvar för att verksamheten fungerar.

Skolan skall tillgodose såväl grundläggande baskunskaper som de ständigt ökande kompetenskraven på högre utbildning.

För grundskolans del anser vi att mindre skolor med lokal utformning skall främjas. Varje elev har rätt att känna trygghet i skolan.

All mobbning skall kraftfullt bekämpas. Den enskilda skolans ansvar för att mobbning inte skall förekomma måste utformas konkret.

Näringslivet är en av de viktigaste faktorerna för ett välmående samhälle. Den enskildes möjlighet att tjäna pengar är en drivkraft för ekonomisk tillväxt, vilket i sin tur leder till ökad välfärd och ger större intäkter för kommunen. Uddevallas utveckling är beroende av hur arbetsmarknaden kan utvecklas. Det är inom de små och medelstora företagen som sysselsättningen kommer att öka. Den politiska medvetenheten om företagandets villkor måste öka betydligt.

Detta är en förutsättning för att fler företag skall vilja etablera sig i kommunen. Vi vill ha en ökad samverkan med företagen när det gäller utbildning och övriga områden som kan göra Uddevalla intressant som etablerings- och utvecklingsort. Näringslivets inflytande över i första hand yrkesutbildningarnas inriktning skall stärkas, så att rätt utbildad arbetskraft finns att tillgå. Det är av största betydelse att vägar, järnvägar och IT-kommunikationer runt Uddevalla snabbt förbättras.

Kommunala bolag är inget självändamål och bör principiellt inte förekomma. Därför bör en översyn av Uddevalla kommuns bolagsinnehav göras. För att kunna ta ställning till vilka kommunala bolag som kan säljas vill vi att kommunen genomför en opartisk värdering av samtliga bolag.

Villkoren för landsbygdens småföretag måste kommunen ta stor hänsyn till vid utformning av näringslivssatsningar. Det gäller kommunikationer, transportmöjligheter, tillgång till mark för utbyggnader etc. En positiv utveckling av landsbygden bör överhuvudtaget främjas genom en strävan att vägnät, kommunikationer och samhällsservice skall bli lika tillgängliga för alla boende i kommunen.

Uddevalla stadskärnas utveckling till levande centrum för handel och kultur måste stödjas med bl.a. en förändrad parkeringspolitik som möjliggör avgiftsfri parkering och ökad tillgänglighet i centrum.

Våra överväganden leder fram till följande slutsatser:
 

att alla ges rätt själva välja barnomsorg, skola och äldreomsorg och att det kommunala regelverket utformas så att alla aktörer ges lika villkor och ansvar.

att kommunal verksamhet utvecklas genom konkurrensutsättning, entreprenader och alternativa driftsformer, bl.a. för att förebygga sjukskrivningar och ohälsa.

att kommunens personal ges större inflytande och möjlighet att påverka sin arbetssituation.

att skolan sätter kunskapen och eleven i centrum och bekämpar all mobbning.

att näringslivet både i tätort och landsbygd ges bättre villkor och möjlighet utvecklas, bl.a. genom förbättrade kommunikationer.

att Uddevalla behöver en ny parkeringspolitik.

 

Uddevalla den 19 juni 2002

 

Torbjörn Sjögren
Moderaterna
    

 

Rolf Andersson Centerpartiet Ralph Steen  Folkpartiet