Gruppmotion
Till: Regionfullmäktige

Uddevalla sjukhus - ett fristående sjukhus

För patienten måste det bli möjligt att i mycket större utsträckning än i dag själv välja den vårdgivare man känner förtroende för. Var och en måste få möjlighet att ställa krav, aktivt kunna välja god vård och välja bort dålig vård. Det är med valfrihet och ökat patientinflytande som vården blir bättre. För att kunna möta framtidens vård på patienternas villkor krävs öppenhet och förnyelse av hela hälso- och sjukvården. Vården ska styras av patienternas val och inte av politiska beslut. Om människor ska kunna välja måste det finnas alternativ. Fristående sjukhus med eget ansvar för verksamheten är ett sätt att ge människor valmöjligheter.


Vårdpersonal har i en stor organisation svårt att få gehör för sina idéer. Om personalen får ta ett större ansvar för verksamheten, t ex genom alternativa driftsformer, känner sig personalen delaktig i besluten och får en bättre arbetsmiljö. Det leder till att det blir lättare att rekrytera och behålla vårdpersonal. Med bolagsformen får man kortare beslutsvägar och ett tydligt uppdrag, den uppmuntrar initiativ, tydliggör rollfördelningen och möjliggör ett gott ledarskap. Bolagsformen ger genom sin tydlighet utrymme för innovationer, kreativa lösningar och entreprenörskap. I flera landsting och regioner pågår en förnyelse av vården mot mer mångfald. Fristående sjukhus innebär vårdpersonal med fullständigt ansvar och befogenheter, tydligt personal och ekonomiskt ansvar samt avskaffande av politiska utförarstyrelser. Fristående sjukhus kan inte uppnås med mindre än att sjukhusen blir egna resultat- och balansenheter med tydligt ansvar för ekonomi och investeringar. Bolagiseringar är genomförda och på gång i såväl borgerligt styrda Region Skåne som Stockholms läns landsting samt i det socialdemokratiskt styrda landstinget i Västmanland. En framgångsrik verksamhet är Helsingborgs lasarett AB, som sedan 1 januari 2000 är ett bolag vilket ägs av Region Skåne. Patienterna kan nu erhålla vård inom rimlig tid. Lasarettet har arbetat bort vårdköerna och har nu bland landets kortaste köer! Personalen är lasarettets viktigaste resurs. Man satsar därför på personalen genom att bl a erbjuda ett frikostigt friskvårdsprogram. Helsingborgs lasaretts AB har dessutom som första sjukhus i Sverige tecknat kollektivavtal med fackförbunden.

Vi föreslår Regionfullmäktige besluta

att bilda det regionägda bolaget Uddevalla sjukhus AB

För Moderata Samlingspartiet

Cecilia Widegren Gruppledare

Mikael Cederbratt Regionfullmäktigeledamot

Torbjörn Sjögren Regionfullmäktigeledamot