Debattartikel 2001-08-03

BEFRIA SJUKHUSEN!

För Moderata Samlingspartiet är det ett oavvisligt krav att alla bohusläningar skall ha tillgång till god sjukvård i rätt tid. En förutsättning härför är att sjukhusen i Bohuslän ges möjlighet att utvecklas som självständiga sjukhus.

 Den socialdemokratiskt ledda majoriteten i Västra Götalands-regionen beslutade i våras att reducera akutsjukvården vid Uddevalla sjukhus. Vidare har socialdemokraterna och deras stödpartier beslutat att stordriften inom sjukvården i norra Bohuslän skall fortsätta. Vi moderater protesterar mot den degradering av Uddevalla sjukhus som socialdemokraterna m fl. beslutat om. Vi kräver också att samtliga sjukhus i Bohuslän skall få full självständighet.

 Under 1990-talet infördes stordrift inom sjukvården i Västsverige. Detta skedde genom att tidigare självständiga sjukhus slogs samman i sjukhusgrupper med en gemensam ledning. I vår del av Västsverige bildades NU-sjukvården, som utgörs av de tidigare självständiga länssjukhusen Uddevalla sjukhus och NÄL samt flera lokalsjukhus. Dessa försök till stordrift inom den västsvenska sjukvården har misslyckats! De stora sjukhusgrupperna har präglats av dålig ekonomisk kontroll, vårdmässiga sambandsbrister och missnöjd personal.

 De sjukhus som har fått bevara sin självständighet har lyckats betydligt bättre. Ett exempel härpå är Kungälvs sjukhus, som är självständigt och som under sin egen sjukhusledning nått betydligt bättre resultat än de stora sjukhusgrupperna.

 I våras fattade den socialdemokratiskt ledda majoriteten för regionen beslut om organisation och uppgiftsfördelning för sjukhusen i norra Bohuslän och norra Älvsborg. Inför detta beslut framtog Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli ett omfattande beslutsunderlag. I detta beslutsunderlag betonas vikten av självständighet för sjukhusen. Sålunda konstateras i beslutsunderlaget att en avgörande orsak till det missmod som råder bland personalen vid Uddevalla sjukhus är att man upplever att man har en ledning som inte för fram det egna sjukhusets frågor. Vidare anges i beslutsunderlaget att det i den fortsatta processen vad gäller sjukhusens inriktning är betydelsefullt att varje sjukhus har en egen ledning som tillvaratar det egna sjukhusets intressen. I beslutsunderlaget betonas att mindre enheter ger bättre förutsättningar för kontroll och styrning av ekonomin. Därjämte anges att ett lokalt och tydlig ledarskap är önskvärt och att en lokal ledning också är vad befolkningen förväntar sig. Att Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kansli har rätt i att befolkningen förväntar sig självständiga sjukhus kan vi moderater bekräfta. När vi efterhörde bohusläningarnas synpunkter i frågan om sjukhusens framtid gavs tanken på självständiga sjukhus ett starkt stöd. De namninsamlingar till stöd för sjukhusens självständighet som vi moderater genomfört har undertecknad överlämnat till regionledningen. Det hade varit önskvärt att regionledningen tagit större hänsyn till befolkningens krav på självständiga sjukhus än vad som blev fallet.

 Mot bakgrund av de starka argument för självständiga sjukhus som framförs i Hälso- och sjukvårdsstyrelsens kanslis beslutsunderlag och mot bakgrund av den massiva opinionen för självständiga sjukhus, hade det varit naturligt att i vårens inriktningsbeslut göra sjukhusen självständiga. När beslutet fattades visade det sig dock att den socialdemokratiskt ledda regeringskoalition som styr Västra Götaland inte vill ge sjukhusen deras självständighet. Istället beslöt den styrande koalitionen att behålla den politiska centralstyrningen och stordriften. De styrande partierna tvingas visserligen gå befolkningen till mötes genom att acceptera att NÄL och Uddevalla sjukhus får egna sjukhuschefer. Men det är inte någon verklig självständighet som den (s)-ledda koalitionen beslutat om. De lokala sjukhusledningarna skall nämligen enligt beslutet vara underställda NU-sjukvårdens politiska utförarstyrelse. Socialdemokraterna beslöt således att ha kvar NU-koncernen, med politiker som i en utförarstyrelse bestämmer över sjukhusen. Dessutom ger socialdemokraterna mfl inte någon självständighet överhuvudtaget till sjukhusen i Lysekil, Strömstad och Dalsland. Beslutets verkliga innebörd är följaktligen att stordriften av sjukvården fortsätter i vår del av Västsverige.

 Vi moderater menar att beslutet att bibehålla stordriften är djupt olyckligt. Vi kommer därför att fortsätta arbeta för att sjukhusen ges verklig självständighet. Den politiska utförarstyrelsen och NU-koncernen bör avskaffas. Sjukhusen i Uddevalla, Lysekil och Strömstad samt i norra Älvsborg bör ges full självständighet och ledas av var sin professionell sjukhusledning. Det framstår för oss moderater som självklart att professionell sjukvårdspersonal i ledningen för ett självständigt sjukhus har bättre förutsättningar att utveckla vården än vad politiker i dagens koncernstyrelse har. Med småskalighet och självständiga sjukhus blir beslutsnivåerna färre och lyhördheten för personalens synpunkter större. Vi moderater är övertygade om att professionellt ledda sjukhus har större möjlighet att skapa trivsel bland personalen än vad dagens av politiker toppstyrda sjukhus har. Självständiga sjukhus ger också patienten ökad möjlighet att välja det sjukhus som han har förtroende för. En sådan valfrihet vore en viktig trygghet för patienten. Med självständiga sjukhus kan vi äntligen få ett slut på det transporterande av patienter mellan NU-sjukvårdens olika enheter som präglar dagens stordrift.

 Den socialdemokratiskt ledda politiska majoriteten i regionen har beslutat att NÄL skall utvecklas till ett komplett akutsjukhus genom att akutvårdsresurser förs från Uddevalla sjukhus till NÄL. Beslutet att avlöva Uddevalla sjukhus på akutvårdsresurser innebär att det kommer att ta längre tid innan svårt sjuka och skadade bohusläningar når fram till sjukhusvård. Detta är för oss moderater oacceptabelt och vi har protesterat mot beslutet att reducera Uddevalla sjukhus.

 Det är viktigt att känna till att det fattade beslutet inte ensamt kommer att avgöra den faktiska fördelningen av akut och planerad vård mellan Uddevalla sjukhus och NÄL. Fördelningen av vårdresurser kommer istället att avgöras i en fortsatt process mellan de båda sjukhusen. Det är därmed denna fortsatta process som kommer att avgöra vilket vårdutbud som Uddevalla sjukhus i framtiden kommer att kunna erbjuda befolkningen i norra Bohuslän. För alla oss som vill ha kvar en kvalificerad akutsjukvård i Bohuslän är det en viktig uppgift att bevaka att Uddevalla sjukhus inte nedrustas. Vi moderater kommer också att fortsätta vårt arbete för att ge sjukhusen verklig självständighet.

NU-koncernen bör läggas ned - nu!

Torbjörn Sjögren
Uddevalla
ledamot (m) Regionfullmäktige Västra Götaland