Interpellation 2001-05-23
Till: Regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s)

Angående framtiden för Västsveriges yrkesfiske

Yrkesfisket är av avgörande betydelse för möjligheten att behålla en levande skärgård i Västsverige. I många av våra kustsamhällen är yrkesfisket stommen i näringslivsstrukturen. Fiskeriutredningen (SOU 1989:56) beräknade att varje yrkesfiskare genererar 5-9 arbetstillfällen i land. Näringar som livsmedelsindustri, fiskberedning, varv och serviceverksamhet är beroende av fisket. Fiskberedningsindustrin har pga Sveriges EU-inträde markant ökat i betydelse. Den största näringsgrenen i Bohusläns kustområde är idag turismen. Även för turismen är närvaron av ett levande fiske med möjlighet att vid kaj köpa färsk fisk och skaldjur viktig.

Antalet yrkesverksamma fiskare har under årens lopp minskat. En fortsatt nedgång för fisket skulle bidra till avfolkning av Bohusläns skärgårdssamhällen. För att skapa förutsättningar för att skärgården skall kunna leva året runt är det nödvändigt att fisket ges förutsättningar att fortleva och utvecklas.

En viktig orsak till de västsvenska fiskarnas svårigheter är att det svenska skattesystemet medför konkurrensnackdelar för dem, jämfört med norska och danska fiskare. Således är både norska och danska fiskare berättigade till ett yrkesfiskaravdrag, vilket gynnar dem i förhållande till deras svenska konkurrenter. För att åstadkomma bättre konkurrensneutralitet beslöt en enig riksdag år 1996 att uppdra åt regeringen att framlägga ett förslag till yrkesfiskaravdrag för svenska fiskare. Trots den långa tid som förflutit sedan detta riksdagsbeslut har den socialdemokratiska regeringen ännu inte framlagt förslag om yrkesfiskaravdrag.

För Bohusläns identitet och utveckling är yrkesfisket av avgörande betydelse. Det är en viktig uppgift för Västra Götalandsregionen att fästa regeringens uppmärksamhet vid de åtgärder som krävs för att yrkesfisket skall kunna fortleva och utvecklas i Västsverige.

I anledning av vad ovan anförts får vi härmed ställa följande fråga till Regionstyrelsens ordförande Roland Andersson (s):

Vilka åtgärder avser Du att vidta för att främja det västsvenska yrkesfiskets möjlighet att fortleva och utvecklas?

Bohuslän 2001-05-23

Torbjörn Sjögren
ledamot (m) Regionfullmäktige

Mats Abrahamsson
ledamot (m) Regionfullmäktige