Debattartikel 2001-01-11

BEVARA UDDEVALLA SJUKHUS!

NU-sjukvårdens tjänstemannaledning har lagt fram ett förslag angående den framtida uppgiftsfördelningen mellan Uddevalla sjukhus och NÄL. Förslaget innebär i korthet att NÄL utvecklas till ett komplett akutsjukhus genom att akutvårdsresurser förs från Uddevalla sjukhus till NÄL. Uddevalla sjukhus föreslås inriktas mot planerad sjukvård, dock med viss akutvård. Förslaget torde bland annat innebära att svårare olycksfall från tex trafikolyckor i Bohuslän kommer att föras förbi Uddevalla sjukhus till NÄL.

NU-sjukvården utgör en sammanslutning av de tidigare självständiga länssjukhusen Uddevalla sjukhus och NÄL samt ett flertal lokalsjukhus. NU-sjukvården har funnits under endast ett par år. I Uddevalla och Bohuslän har alltsedan NU-sjukvården bildades funnits en stark oro över att Uddevalla sjukhus skulle komma att reduceras till förmån för NÄL.

I samband med bildandet av NU-sjukvården försäkrade politikerna dock bohusläningarna att NÄL och Uddevalla sjukhus skulle vara två likvärdiga sjukhus. Härvid angavs att båda sjukhusen skulle vara kvalificerade länssjukhus och lika stora arbetsplatser. Den nu föreslagna förändringen innebär att bohusläningarnas farhågor besannas: Uddevalla sjukhus reduceras i förhållande till NÄL. Det är lätt att förstå den besvikelse och misstro som många bohusläningar känner, då löftet om Uddevalla sjukhus som ett med NÄL likvärdigt sjukhus tycks vara på väg att frångås efter endast ett par år.

Enligt vår uppfattning vore ett förverkligande av förslaget att reducera Uddevalla sjukhus olyckligt. Vi förordar att NÄL och Uddevalla sjukhus istället omgående blir två helt självständiga sjukhus med var sin ledning. Sjukhusen bör vara likvärdiga med varandra och patienterna skall ha full frihet att välja det sjukhus de har förtroende för.

Förslaget att flytta den kvalificerade akutvården från Uddevalla sjukhus till NÄL innebär att det kommer att ta längre tid innan olycksdrabbade svårt skadade bohusläningar kommer under sjukhusvård. Att resorna blir längre är särskilt allvarligt mot bakgrund av den dåliga standard som de vägar vilka ambulanstransporterna skall färdas på har. Enligt vår uppfattning borde det vara helt uteslutet att genomföra den föreslagna förändringen innan E6 och Rv 44 förbättrats.

I det förslag till framtida struktur och ledning som NU-sjukvårdens tjänstemannaledning presenterat redovisas på ett förtjänstfullt sätt de risker som en ny genomgripande förändring av sjukvården i vårt område innebär. Bland annat påtalas att förändringsarbetet som sådant kan medföra minskad sjukvårdsproduktion. Vidare framhålls att det föreslagna beslutet om olika profiler för sjukhusen kan göra det svårt att rekrytera personal, framförallt vid Uddevalla sjukhus. Vi ser för vår del en uppenbar risk att Uddevalla sjukhus utarmas om förslaget blir verklighet. Det torde vara svårt att rekrytera läkare och annan personal till ett sjukhus som saknar en stor del av den kvalificerade kirurgiska vården med de utvecklingsmöjligheter som dylik vård innebär för personalen. Mot bakgrund av att Uddevalla sjukhus redan idag besväras av stora rekryteringsproblem är detta mycket oroande. Vi befarar också att eventuella fortsatta besparingar i första hand kommer att drabba det sjukhus som inriktas mot planerad sjukvård, dvs enligt förslaget Uddevalla sjukhus.

Utöver de nackdelar som en reducering av akutvården i Uddevalla skulle innebära för patienterna riskerar förändringen att negativt påverka utvecklingsmöjligheterna för Uddevalla och övriga Bohuslän.

En neddragning av Uddevalla sjukhus innebär att arbetstillfällen i Uddevalla går förlorade. Därtill kommer att ett Bohuslän utan fullvärdigt sjukhus inte torde vara lika attraktivt för företagare att etablera sig i och människor att flytta till. I tjänstemannaförslaget framförs att lokal- och regionalpolitiska överväganden måste göras. Vi instämmer i detta.

Dessa överväganden bör innebära att Västra Götalandsregionen, om arbetstillfällen går förlorade vid Uddevalla sjukhus, kompenserar Uddevalla med andra likvärdiga regionala arbetstillfällen. Västra Götalandsregionen har ansvar för den regionala utvecklingen i Västsverige. Regionen bör därför beakta att Bohuslän vid en neddragning vid Uddevalla sjukhus kan behöva särskilt stöd för sin utveckling, exempelvis i form av infrastruktursatsningar.

Moderaterna i Uddevalla är av den bestämda uppfattningen att den föreslagna reduceringen av akutvården vid Uddevalla sjukhus inte bör genomföras. Istället bör Uddevalla sjukhus utvecklas till ett fullvärdigt och självständigt sjukhus. Om en neddragning av akutvården i Uddevalla sker kommer vi att med kraft verka för att Uddevalla sjukhus inte ytterligare utarmas. Moderaterna i Uddevalla kommer också att arbeta för att Västra Götalandsregionen tar ansvar för Uddevallas och Bohusläns utvecklingsmöjligheter.

Bengt Ljungberg
kommunalråd (m) Uddevalla

Torbjörn Sjögren
ledamot (m) Uddevalla kommunfullmäktige

Maria Plass
ledamot (m) Uddevalla kommunfullmäktige