Anförande 2000-12-12

Anförande angående maxtaxa, Uddevalla kommunfullmäktige

Herr ordförande, ledamöter och Uddevallabor!

Det är varje familjs rätt att själv få forma sitt eget liv. Den enskilda familjen skall ha rätt och möjlighet att själv bestämma hur familjens barn skall tas om hand.

Det stöd som stat och kommun ger till barnfamiljerna bör vara utformat så att det ger den enskilda familjen valfrihet.

Socialdemokraternas förslag till maxtaxa innebär att samhällets stöd till stor del endast ges till de familjer som utnyttjar den form av barnomsorg som socialdemokraterna vill ha - nämligen den kommunala barnomsorgen.

Vi moderater vill att alla barnfamiljer ska få del av samhällets ekonomiska stöd. Därför har vi, tillsammans med de tre andra borgerliga partierna, lagt förslag till en familjepolitik som ger alla barnfamiljer ekonomiskt stöd. Vårt förslag innebär att barnfamiljerna får möjlighet att välja på vilket sätt de vill ordna omsorgen för sina barn.

Med den borgerliga familjepolitiken blir det möjligt för den enskilda barnfamiljen att välja vilken barnstuga som skall få förtroendet att ta hand om deras barn. Om det skall vara en offentlig eller en privat eller en kooperativ barnstuga - ja det bestämmer den enskilda familjen.
Vi borgerliga partier vill också göra det möjligt för de familjer som så önskar att minska sin arbetstid och själva ta hand om sina barn.

Socialdemokraterna vill införa en maxtaxa som gör det omöjligt för de allra flesta barnfamiljer att välja en annan barnomsorg än den kommunala. Vi moderater vill göra det möjligt för de enskilda familjerna att själva välja hur omsorgen om deras barn skall ordnas.

I socialdemokraternas Sverige är det politiker som vid sina sammanträdesbord fattar besluten om hur familjerna skall leva sitt liv.
I moderaternas Sverige är det den enskilda familjen som själv hemma vid köksbordet fattar beslut om sitt eget liv.

Vi moderater vill flytta makten över barnfamiljerna, från politikernas sammanträdesbord till den enskilda familjens köksbord.

Herr Ordförande!

Jag yrkar att kommunfullmäktige måtte besluta att avslå motionen.

Tack för ordet!

Inlägg

De borgerliga partierna vill införa ett barnomsorgskonto. På detta barnomsorgskonto avsätts 40.000 kr / barn. Familjerna ges rätt att själva välja till vilken typ av barnomsorg dessa pengar skall användas. Familjen kan välja att använda pengarna till att köpa barnomsorg. Det är då den enskilda familjen som bestämmer vilken barnstuga som skall få förtroendet att ta hand om deras barn. Om det skall vara en offentlig eller privat barnstuga som tar hand om barnen det får den enskilda familjen själv avgöra. Familjen har också möjlighet att välja att använda barnomsorgskontot till att minska sin arbetstid och själva ta hand om sina barn.

För det andra föreslår de borgerliga partierna att familjerna ges rätt att göra avdrag för barnomsorgskostnader med 50.000 kr / barn och år vid beskattningen. Denna rätt till avdrag utgår oavsett om den barnomsorg som familjen väljer är offentlig, eller privat eller kooperativ. Avdragsrätten ger därmed familjerna ökad möjlighet att själva välja vem som skall ta hand om deras barn.

För det tredje föreslår de borgerliga partierna att etableringsfrihet inom barnomsorgen återinförs. Den som vill bedriva barnomsorg och som uppfyller de kvalitetskrav som finns skall ha rätt att göra det. Socialdemokraterna avskaffade etableringsfriheten efter att ha återkommit till makten efter valet 1994. Vi vill åter göra det möjligt för de familjer som så önskar att välja en annan barnomsorg än den kommunala.