Debatt 2000-07-19

ÄRLIG DEBATT EFTERLYSES!

 I en debattartikel publicerad i Bohusläningen den 17 juli använder socialminister Lars Engqvist (s) ett föga tilltalande retoriskt knep: Först påstår socialministern felaktigt att hans meningsmotståndare har en viss politisk åsikt och sedan argumenterar socialministern mot denna förmenta åsikt.

 Lars Engqvist (s) påstår i debattartikeln att vi moderater inte vill att vården skall garanteras befolkningen på lika villkor, och att vi vill att den bästa vården skall erbjudas den som kan betala för sig. Denna beskrivning av moderat politik är felaktig. Det är därför angeläget att klargöra att vi moderater anser att varje medborgare skall få den vård han eller hon behöver och detta utan hänsyn till medborgarens ekonomiska förhållanden.

 Det är däremot riktigt som socialministern skriver i sin debattartikel att moderaterna vill förändra det sätt på vilket sjukvården finansieras. Dagens system innebär i korthet att medborgaren betalar landstingsskatt, och att landstingspolitiker bestämmer hur dessa pengar skall användas. Om medborgaren blir sjuk får han vård, under förutsättning att politikerna inte beslutat att skattepengarna skall användas till något annat än att bota den åkomma som medborgaren drabbats av. Vi moderater förordar att landstingen och landstingsskatten avskaffas. Vi menar att sjukvården istället bör finansieras genom en allmän hälso- och sjukvårdsförsäkring. Denna försäkring skall omfatta alla medborgare, i likhet med exempelvis dagens föräldraförsäkring. Det av moderaterna föreslagna systemet innebär att medborgaren betalar en försäkringspremie i stället för skatt. Storleken av denna premie avgörs av medborgarens inkomst. Oavsett hur stor eller liten premie en medborgare betalat får han vård på lika villkor. Vården bekostas av försäkringsbolaget.
Den försäkringsfinansiering som moderaterna föreslår är följaktligen lika solidarisk som dagens skattesystem. Skillnaden är att medborgaren vid försäkringsfinansiering kan välja vårdgivare, medans han med dagens skattefinansiering är hänvisad till den enda vårdgivare som disponerar hans skattepengar - nämligen landstinget och dess politiker.

 I ett system med solidariskt försäkringsfinansierad sjukvård kommer alla som vill och som uppfyller de kvalitetskrav staten uppställer att få bedriva sjukvård. Politikernas uppgift blir då att garantera att det finns vård i tillräcklig omfattning och av god kvalitet. Den uppgift dagens landstingspolitiker tagit på sig att organisera och styra sjukvården kommer att övertas av patienterna, som genom sina fria val kommer att styra försäkringspengarna till de vårdgivare som de har förtroende för.

 Det finns flera skäl till att moderaterna föreslår att dagens skattefinansiering bör överges till förmån för en allmän obligatorisk sjukvårdsförsäkring. Vi anser att det är medborgarens rätt att själv få välja vilken vårdgivare som skall behandla honom då han blir sjuk. Denna frihet att välja den vårdgivare som man har förtroende för är en viktig trygghet för patienten. Vi moderater vill också erbjuda personalen inom sjukvården möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare. Detta framstår som särskilt angeläget mot bakgrund av att det idag råder en omfattande personalflykt bort från den landstingsstyrda sjukvården samt svårigheter att rekrytera ny personal till sjukvården. Vi är också övertygade om att sjukvårdens möjlighet att utvecklas mot bättre kvalitet är större om det råder frihet för personal att starta sjukhus och frihet för patienter att välja vårdgivare, jämfört med om dagens politikerstyrda landstingsmonopol består. Erfarenheten visar tydligt att en fri ekonomi med valfrihet och konkurrens har bättre möjligheter att tillgodose människors behov än vad planekonomiska monopol har.
 Försäkringsfinansieringen har vidare den fördelen att ett betydligt mindre antal sjukvårdspolitiker behövs. De pengar som härigenom sparas kommer istället sjukvården till godo.

 Det politiska samtalet skulle enligt min mening vinna på om socialministern slutade med att tillvita sina meningsmotståndare åsikter som de inte har. Som jag ovan redogjort för skiljer sig det försäkringssystem som vi moderater föreslår inte från det skattesystem som socialdemokraterna vill behålla, såvitt avser solidariteten i finansieringen. Däremot ger det moderata förslaget patienter och sjukvårdspersonal en frihet som de idag saknar att välja vårdgivare och arbetsgivare.

Torbjörn Sjögren
Uddevalla
ledamot (m) Regionfullmäktige Västra Götaland